O autorce Kontakt Galerie
Gobelíny Obrazy Sochy

Okamžik, sdružení pro podporu nejen nevidomých a jeho činnost

Okamžik je sdružení pro podporu nejen nevidomých, ale spojuje handicapované občany a dobrovolníky, kteří zde charitativně pracují. Toto sdružení pod záštitou O|bce spisovatelů u příležitosti Evropského roku  2003 osob se zdravotním postižením nazvanou Společný svět vyhlásilo soutěž osob se zdravotním postižením nazvanou Společný svět. Soutěže se mohli účastnit zdravotně postižení autoři , obvykle držitelé průkazu ZTP... všech věkových kategorií se svou dosud nepublikovanou literární prací na téma volně odrážející osobní prožitek zdravotního postižení. Akce byla součástí projektu podpořeného grantem Ministerstva kultury CR a za podpory frondu pro postižené při Evropské unii. Ceny byly slavnostně rozdány koncem roku 2003 v Městské knihovně za poezii, prozu a arteterapii. Slavnostní předání uváděl ing. Mirek Michálek, který v knize Nevídáno napsal,“že i mnoho vidících lidí nemyslí, když vidí nevidoucího, a proto si ho plete s nemyslícím. V jedné osobě nevidící a navíc nemyslící člověk se vyskytuje stejně často jako vidící nemyslícího a zdárně prosperující občan. Přece jenom si však myslím, že by nevidící neměl být rovnou považován za nemyslícího.“

Tyto myšlenky bychom měli mít na paměti, potkáme-li nevidoucího, či člověka poškozeného jiným onemocněním.

Jaké jsou programy a akce sdružení Okamžik. Je to osobní asistence pro nevidomé spočívající v dlouhodobé a profesionálně podporované spolupráci dvojice vidící dobrovolník, nevidomý klient. Nevidomé doprovází průvodcovská služba zajišťovaná proškolenými dobrovolníky.celostátní soutěže v tvořivosti zrakově postižených a vydání knihy Nevídáno, ve které dva nevidomí a jeden hluchoslepý autor, vyjadřují své autentické zkušenosti ze života s handicapem. Kniha je ilustrovaná snovou kresbou Pavly Francové. Sdružení také vydalo knihu Co vlastně ti nevidomí dělají.

Terapeuty budou asi zajímat jednorázové tvořivé dílny, ve kterých dle terapeutických autorských metod dochází k léčbě nevidomých klientů. V posledních měsících klienti pod vedením arteterapeutky vytvářeli sochy a psali dopisy z písma vytvořeného z křehkých drátků. Během poloviny tohoto roku se připravuje řada volně navazujících arteterapeutických dílen s léčebným programem. Některé z nich budou zřejmě realizovány přímo v prostorách sdružení, na adrese Umělecká 5, Praha 7, 17000 o ostatních terapeutických dílnách není ještě prozatím rozhodnuto.

Jak jinak představ Okamžik než, že je občanským registrovaným sdružením a, že jeho členové jsou nevidomí i vidící, profesionální pracovníci i dobrovolníci a další lidé se zájmem o nevidomé a jinak zdravotně postižené. Tvoří menší tým bez formálních složitostí a zbytečných nákladů, podporuje samostatný život a tvořivost zrakově postižených. Nabízí zrakově postiženým nové sociální služby a programy využívající alternativní metody práce a také se věnuje publikační činnosti. Někteří její členové se účastní paraolympiády a sportovní činnosti. Vzpomeńme si na sportovní výkony Pavly Francové a dalších nevidomých sportovců.

V Národní galerii klienti spolupracují s arteterapeutkou ve výtvarných dílnách. Vysoká škola umělecko průmyslová umožńuje členům sdružení prostory pro tvořivou arteterapii sochařskou či keramickou hlínou a umělci také cenné rady. Členové a dobrovolníci, či nově příchozí se volně scházejí v místě svého působení v Umělecké 5.

Tímto článkem jsem pouze chtěla přispět k lepší informovanosti veřejnosti o nevidomých a k jejich sbližování se světem vidících a k podpoře jejich života a upozornit občany, že integrace nevidomých a jinými nemocemi poškozených občanů se týká celé společnosti, která je stále ovlivněná mýty a předsudky o handicapovaných spoluobčanech a diskriminuje je pracovně, lidsky, společensky, slovem a někdy dochází k diskriminaci  handicapovaných samotnými lékaři.

Je tradicí u anglosaských sousedů zasílat finanční podpory na účty organizací handicapovaných občanů. Tato tradice se již začíná vytvářet i v České republice. Děkujeme Vám za Váš finanční příspěvek zaslaný na konto nevidomých- sdružení Okamžik.

Libuše Miková

 

Kontaktní údaje sdružení Okamžik, Umělecká 5, 17000 Praha 7

Tel/fax: 233 379 196

605428416

261225926

Číslo účtu 6304-005/2700 Adresa banky, HVB Czech Republic,

Praha 1, Nám. Republiky 3a

E-mail: okamžik.os.@volny.cz

Milým čtenářům sděluji, že již pracuje arteterapeutická společnost a to Česká arteteterapeutická asociace. Kontaktní adresa je ul J. Masaryka 48; 12000;

Praha 2; www.arteterapie.cz mail: arteterapie@arteterapie.cz

Zpět

 

Nahoru